Рахунок № ________________________

ОБОРОТИ ПО ДЕБЕТУ Оборот по кредиту сальдо
Місяць З кредиту рах. № __ по журналу – ордеру № ______ З кредиту рах. № __ по журналу – ордеру № ______ З кредиту рах. № __ по журналу – ордеру № ______ Зкредиту рах. __ по журналу – ордеру № ______ З кредиту рах. __ по журналу – ордеру № ______ З кредиту рах. № __ по журналу – ордеру № _____ З кредиту рах. № __ по журналу – ордеру № ______ З кредиту рах. № __ по журналу – ордеру № ______ З кредиту рах. № __ по журналу – ордеру № ______ Оборот по дебету Дебет Кредит
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
КОДИ
Підприємство Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників1
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на р.
Форма № 1 Код за ДКУД
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
БалансПасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування2
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. 2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____________.
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

КОДИ
Підприємство Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Орган державного управління за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн
Звіт про фінансові результати
за р.
Форма №2 Код за ДКУД

7394913509335414.html
7395009293853676.html
    PR.RU™